קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 100-81 מתוך 150
קיצורהגדרה
למ"דלכל מאן דבעי
למעה"שלמען השם
ל"עלא עליכם
ל"עלא עלינו
לפמה"דלפנים משורת הדין
לפמש"הלפנים משורת הדין
מכ"ממידה כנגד מידה
מ"נמסירות נפש
מצא"ממצוות אנשים מלומדה
משבזשי"אמי שגר בבית זכוכית שלא יזרוק אבנים
מת"תמציון תצא תורה
נטל"פנותן טעם לפגם
נ"מנָפְקָא מיִנַה
נרי"רנכנס ראשון יצא ראשון
סדו"עסדום ועומרה
סוכ"ססוף כל סוף
סומב"תסוף מעשה במחשבה תחילה
סוע"מסדום ועמורה
סטומ"טסימן טוב ומזל טוב
ס"נסגי נהור
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של