קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 100-81 מתוך 443
קיצורהגדרה
ד"קדמי קדימה
דש"כדמי שכירות
ד"תדרישת תשלום
הוה"כהוצאה והכנסה
הַוָּודָלִי"ם(ה)וועדות דיור ציבוריות
הוח"סהלואה וחיסכון
הול"פהוצאה לפועל
הוצ'הוצאות
הו"קהוראת קבע
הכ'הכנסות
הכת"נהכנסה תפעולית נטו
הלו'הלואה
הלו"חהלואה וחיסכון
הלח"מהפרשה לחובות מסופקים
ה"מהפסקת מסחר
הנהו"כהנהלה וכלליות
הנה"חהנהלת חשבונות
הנה"כהנהלה וכלליות
הנהל"חהנהלת חשבונות
הנה"פהנהלת פינקסים
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של