קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ברכות
ערכים 80-61 מתוך 111
קיצורהגדרה
כטו"סכל טוב סלה
כט"סכל טוב סלה
כ"יכן ירבו
כ"מכבוד מעלת
כתוח"טכתיבה וחתימה טובה
כת"רכבוד תורתו
להת'להתראות
לחה"הלחיי העולם הבא
לחטו"ללחיים טובים ולשלום
ל"טלילה טוב
ליל"טלילה טוב
לל"טלילה טוב
למע"כלמעלת כבוד
מז"במזל ברכה
מז"טמזל טוב
מזל"טמזל טוב
מנב"תמנשים באהל תבורך
מנ"כמנוחתו כבוד
עמו"שעד מאה ועשרים שנה
צ"קצום קל
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של