קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ברכות
ערכים 100-81 מתוך 111
קיצורהגדרה
רפוא"שרפואה שלמה
רפו"שרפואה שלימה
ר"שרפואה שלמה
שוכ"טשלום וכל טוב
שוכט"סשלום וכל טוב סלה
שי'שיחיה
שיל"אשיחיה לאורך ימים אמן
שיל"ושיחיה לעולם ועד
שי"נשיחיה נצח
ש"לשבח לאל
שלוכט"סשלום וכל טוב סלה
שלי"ושיחיה לאורך ימים ושנים
שלי"טשיחיה לאורך ימים טובים
שליטא"סשיזכה לאורך ימים טובים אמן סלה
שמי"םשומע משמיע יחידו מכוונים
שנ"טשנה טובה
שנ"םשלא נדע מצרות
שעטו"משעה טובה ומוצלחת
שעטומ"צשעה טובה ומוצלחת
שע"ישלום על ישראל
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של