קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 220-201 מתוך 589
קיצורהגדרה
יועצ"מיועץ משפטי
יו"שתיק הוצאה לפועל יהודה ושומרון
י"סיישוב סכסוך
יס"ניסוד נפשי
יס"עיסוד עובדתי
יעח"קייעוץ וחקיקה
יע"מיחסי עובד מעביד
י"פילקוט הפרסומים
יפ"כיפוי כח
ישמ"עיישומי משפט עברי
כ"אכתב אמנה
כ"אכתבי אישום
כ"אכתבי אמנה
כבה"אכבוד האדם
כבוה"אכבוד האדם
כהאו"חכבוד האדם וחרותו
כונ"רכונס נכסים רשמי
כצ"טכללי הצדק הטבעי
כת"אכתב אישום
לה"בללא הגבלה בסכום
test
123456789101112131415161718192021

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של