קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 60-41 מתוך 589
קיצורהגדרה
ביה"שבית המשפט (בד"כ ביהמ"ש)
בי"מבית משפט
בימה"שבית המשפט
בימ"עבית המשפט העליון
בימ"שבית משפט
בימש"פבית משפט
ב"כבא כח
ב"ל(תיק) ביטוח לאומי
בלע"מבימ"ש לעניינים מנהליים
ב"מבית משפט
במ"פבלי ממצא פתולוגי
ב"עבר עברה
בע"אבקשות עירייה אחרות
בעה"דבעל הדין
בע"םבקשת ערעור משפחה
בע"קבקשה לאישור עקיל
בפ"םבקשה לביטול פסילה מנהלית
בפ"תבקשה לפסילה עד תום ההליכים
בצ"עבצריך עיון
ב"קברירת קנס
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של