קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 160-141 מתוך 589
קיצורהגדרה
הצ"חהצעת חוק
הצ"מהצהרת מוות
ה"קהרשעה קודמת
הק"אהוראות קבע אכ"א
הקמ"אהוראות קבע למתקני אכ"א
ה"שהערת שוליים
ה"תהחזרת תפוס
התוכ"להתובע הכללי
התח'התחייבות
וח"קועדת חקירה
וח"קועדת חקירה - ביטול קנס
ו"עועדת ערר
וש"מועדת שחרורים מיוחדת
זא"מזכויות אזרחיות ומדיניות
ז"דזכרון דברים
זה"דזה הדין
ז"יזכויות יוצרים
זכ"בזכויות בנייה
זכ"דזכרון דברים
זק"סזכויות קניין ספרתיות
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של