קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מידות
ערכים 100-81 מתוך 120
קיצורהגדרה
מ"רמטר רבוע (מרובע)
מ"שמטר לשנייה
סָלָ"דסיבובים לדקה
סל"שסיבובים לשנייה
סל"שסיביות לשנייה
ס"מסנטימטר
סמ"מסנטימטר מרובע
סמ"עסנטימטר מעוקב
סָמָ"קסנטימטר מעוקב
סָמָ"רסנטימטר מרובע
ס"קסנטימטר מעוקב
פָּלָ"דפעימות לדקה
ק"בקילו בייט
ק"גקילוגרם
קג”כקילוגרם כוח
קג"מקילוגרם מטר
קג"שקילוגרם לשעה
ק"הקילוהרץ
קה"ץקילוהרץ
ק"וקילוֹוַאט
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של