קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 180-161 מתוך 350
קיצורהגדרה
מַבָּ"סמוביל בית ספרי
מב"רמסלול בגרות רגיל
מג"רמגיסטר
מג"רמרכז גיל רך
מדב"סמערכת דיווח בית ספרית
מדה"חמדעי החברה
מדה"רמדעי הרוח
מד"טמדעי טכנולוגיה
מד"למדריך למורה
מדמ"חמדעי המחשב
מדעה"חמדעי החברה
מדע"חמדעי החיים
מה"טהמכון להכשרה טכנולוגית
מה"ימעבר להתחנכות יוצרת
מו"גמורה גנן
מוכש"רמוכר שאינו רשמי
מו"ממורה מוסמך
מוס"חמוסדות חינוך
מופ"תמחקר ופיתוח תכניות
מזה"פהמזכירות הפדגוגית
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך