קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: זמנים ומועדים
ערכים 60-41 מתוך 132
קיצורהגדרה
חה"סחג הסוכות
חה"סחול המועד סוכות
חה"פחג הפסח
חה"פחול המועד פסח
חה"שחג שבועות
חוהמ"פחול המועד פסח
חוה"פחול המועד פסח
חול"מחול המועד
חומה"סחול המועד סוכות
ח"שחצי שעה
חש'חשון
ט"בט' באב
יא"ציארצייט (מאידיש: יום השנה)
יה"בימי הביניים
יה"כיום הכיפורים
יוה"זיום הזיכרון
יוה"כיום הכיפורים
יוהכ"פיום הכפורים
יו"זיום זיכרון
יו"כיום כיפור
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של