קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: זמנים ומועדים
ערכים 120-101 מתוך 132
קיצורהגדרה
ס"שסוף שבוע
עה"שעלות השחר
עיוה"כערב יום הכיפורים
עיו"כערב יום כיפור
ע"פערב פסח
ער"הערב ראש השנה
ערה"שערב ראש השנה
ער"פערב פסח
פב'פברואר
פבר'פברואר
פה"יפסח היום
פ"שפסח שני
צאה"כצאת הכוכבים
צה"שצאת השבת
ראה"שראש השנה
ר"הראש השנה
רה"שראש השנה
רהש"נראש השנה
רוה"שראש השנה
ר"חראש חודש
test
1234567

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של