קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 80-61 מתוך 141
קיצורהגדרה
מב"אמחלקת בקרת איכות
מב"סמערכת בקרה לסירוגין
מ"גמתח גבוה
מדע"רמדען ראשי
מזומ"שמזון ומשקאות
מזומ"שמזון ומשקה
מז"חמונע זרימה חוזרת
מט"שמכון טיהור שפכים
מט"שמתקן טיפול שפכים
מיא"ממרכז ישראלי לאבזרי מים
ממ"טשיבוש של מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי
מָמָ"ןמסוף מטענים וניטול
מָמָ"קמנהל מחסן קדמי
מנ"ממתח נמוך מאוד
מסו"תמסחר ותעשייה
מ"עמתח עליון
מפ"זמפסק זרם
מפמ"כמפרט מכון (התקנים)
מָקָ"רמנהל קטגוריית רכש
מש"במקבצי שעות ביקוש
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של