קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: תעשייה
ערכים 100-81 מתוך 141
קיצורהגדרה
מתימו"פמרכז תעשייה למחקר ופיתוח
מתק"שמתכות קשות
נמ"חניתוח מחזור חיים
נמ"יניהול מערכות ייצור
נפ"חניצול פסולת חקלאית
נפ"קנורת פלורסנט קומפקטי
נק"שנקודות שחורות
נר"יניהול רצפת יצור
סח"הסחר הוגן
סש"אספק שירותי אנרגיה
סש"חספק שירות חיוני
עה"טעל הטיח
ע"חעמוד חשמל
עע"בעומס עבודה בטוח
עש"רעשבוניים רב שנתיים
פב"טפקיד בטיחות
פב"מפסולת בלתי מאותרת
פ"ופוטו וולטאי
פח"מפוטנציאל חמצון חיזור
פי"צפועל יצור
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של