קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: שמות
ערכים 160-141 מתוך 299
קיצורהגדרה
מַבִּי"טמשה בן יוסף טְרָנִי
מהרא"קמורנו הרב אברהם קלוזנר
מהרח"ומורנו הרב רבי חיים ויטל
מהרח"שמורנו הרב חיים שבתי
מהר"ימורנו הרב רבי יהושע
מהרי"אמורנו הרב רבי ישראל איסרלין
מהר"למורנו הרב רבי ליוָ"א
מהר"מרבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג
מו"סמוכר ספרים
מָזֵא"המזרע אהרן הכהן
מז"המזרע הכהונה
מַזְיָ"אמזרע יהודים אנוסים
מַזְיָ"אמזרע ישראל אוסטרליץ
מי"במיכה יוסף ברדיצ'בסקי
מִיכַ"למיכה יוסף כהן לֶבֶּנזון
מַכַּבִּ"ימַתִּתְיָהו כֹּהֵן בֶּן יוֹחָנָן
מכדרשב"ימכילתא דרבי שמעון בן יוחאי
מַלְבִּי"םמאיר ליבוש בן יחיאל מיכל
מלכי"םרבי מאיר יהודה לייבוש
מל"למשה ליב לילנבלום
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של